Co dělat jako žena/matka

Jste-li těhotná žena či žena plánující dítě a toužíte po porodní péči, která je s ohledem na váš zdravotní stav a zdravotní stav vašeho dítěte respektující a co možná nejpřirozenější, máte několik možností.

Služby porodnic ve vašem okolí

Seznamte se s nabídkou služeb porodnic ve vašem okolí, k čemuž vám pomůže například  Průvodce porodnicemi od Aperia. Pokud si chcete být jistá, že s vámi bude u porodu někdo, koho již znáte, důvěřujete mu, má na vás čas a současně rozumí celému procesu a ví co a jak, můžete si najít svou porodní asistentku nebo dulu – průvodkyni těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Je dobré si vypracovat porodní plán – připravili jsme pro vás ukázku aktuální a právně závaznější varianty. Pokud byste zvažovala ambulantní porod či se jen prostě zajímáte o svá práva během těhotenství a porodu, je dobré si prostudovat stránky Férové nemocnice.

Porod mimo zdravotnické zařízení

Pokud uvažujete o porodu mimo zdravotnické zařízení, je v současné době situace složitější kvůli nové vyhlášce a strategii krajských úřadů, které odmítají soukromým porodním asistentkám vydávat platnou registraci pro vedení porodu v domácí prostředí. Chcete-li své zákonné právo na legální péči porodní asistentky během porodu využít, je nutné vykonat několik kroků. Právní návod, jak v takové situaci postupovat vypracovala Liga lidských práv a je následující:
I. Nejprve je potřeba si ověřit, že skutečně není v daném regionu dostupná péče porodní asistentky u porodu doma, a podat tyto žádosti:

1) Žádost o seznam porodních asistentek s oprávněním k vedení porodu doma (vzor) – žádost je třeba adresovat odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu nebo magistrátu, který uděluje porodním asistentkám oprávnění. Pravděpodobně však úřad sdělí, že žádné porodní asistentce takové oprávnění neudělil. Sice údajně v několika krajích existují, ale těm bylo neomezené oprávnění vydáno spíše nedopatřením a také se má jednat o porodní asistentky, které z vlastní vůle k porodům doma nechodí.

2) Žádost zdravotní pojišťovně o zajištění péče (vzor) – ty mají povinnost svým pojištencům zajistit dostupnou zdravotní péči, proto je třeba příslušnou pojišťovnu požádat o zajištění péče porodní asistentky u plánovaného porodu doma. Odpověď pojišťovny ovšem bude pravděpodobně též negativní, protože pojišťovny se domnívají, že takovou povinnost nemají.

3) Žádost nejbližší porodnici o zajištění péče porodní asistentky u plánovaného porodu doma (vzor). Odpověď bude pravděpodobně opět negativní.

II. Následně je možné požádat o pomoc soud prostřednictvím návrhu na vydání předběžného opatření a požádat, aby nařídil nejbližší porodnici zajistit péči u porodu doma svou porodní asistentkou (vzor). Nedávno pražský soud uvedl, že žena má právo o to požádat, a soud by jí vyhověl, ale musí tak učinit včas. Ideální je, aby se jednalo o státní zdravotnické zařízení, ale není vyloučeno požádat soud, aby poskytnutí péče nařídil i nestátnímu zdravotnickému zařízení. Další možností, i když dosud prakticky nevyzkoušenou, je domluva s konkrétní porodní asistentkou, které je ze strany úřadů oprávnění k vedení porodů odpíráno. S jejím souhlasem je možné požádat soud, aby jí nařídil a zároveň ji oprávnil k poskytnutí péče u porodu doma. Soudní rozhodnutí by nahradilo chybějící oprávnění porodní asistentky a šlo by tak o legální péči.

Obě výše uvedené možnosti – návrh na zajištění péče nemocnicí i návrh na zajištění péče soukromou porodní asistentkou – je možné spojit do jednoho podání soudu s dvěma alternativními petity (požadavky) a s uvedením, kterou variantu žena preferuje. Návrh na vydání předběžného opatření se podává u místně příslušného krajského soudu nebo Městského soudu v Praze, který rozhodne do 7 dnů. Spolu s návrhem je třeba zaplatit vratnou kauci ve výši 10.000 Kč a soudní poplatek ve výši 1.000 Kč. Pokud navrhovatelka nemá na jejich zaplacení, může požádat soud o osvobození od soudního poplatku a od povinnosti uhradit kauci, je ovšem třeba k návrhu připojit vyplněný formulář o příjmových a majetkových poměrech.

K návrhu je potřeba připojit kopie zamítavých odpovědí od krajského úřadu, zdravotní pojišťovny a porodnice. Pokud není s ohledem na termín porodu čas tyto instituce oslovit písemně, je vhodné je oslovit alespoň telefonicky s nahráním hovoru a do návrhu soudu uvést, že došlo k telefonickému kontaktu, při kterém byla péče odmítnuta.

K návrhu není nutné zastoupení advokátem, žena si ho může podat sama s právní konzultací před jeho podáním. S žádostí o právní konzultaci se můžete obrátit na naši e-mailovou adresu  nebo telefonicky na tel. čísle 545 210 446.

III. Další varianta, která teoreticky přichází v úvahu, je domluvit si péči porodní asistentky ze zahraničí (Rakousko, Německo), pokud to s ohledem na bydliště ženy přichází v úvahu.

IV. Za neoprávněný zásah státu do práv ženy tím, že stát brání porodním asistentkám legálně poskytovat péči u porodu doma, se může žena domáhat po státu satisfakce – omluvy a finančního zadostiučinění. Žádost dle zákona 82/1998 Sb. (vzor) se nejprve pošle Ministerstvu zdravotnictví a pokud ministerstvo nárok neuzná, je možné se s nárokem obrátit na civilní soud. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Je potřeba si dát pozor na lhůty – u finančního zadostiučinění je zákonem stanovena promlčecí lhůta 6 měsíců, která se zastaví po uplatnění nároku u ministerstva, které má 6 měsíců na vyřízení věci, a pak se znovu rozběhne. To znamená, že nárok je třeba u ministerstva uplatnit co nejdříve (do několika měsíců, nejpozději do 6 měsíců) a po obdržení zamítavé odpovědi od ministerstva (nejpozději po uplynutí 6 měsíců) je třeba bez zbytečného prodlení podat žalobu k soudu.

Prosíme o zaslání případných reakcí úřadů, abychom je mohli shromažďovat (na adresu Kateřina Hájková Klíčová, NESEHNUTÍ, tř. Kpt. Jaroše 18, Brno, či oscanovanou odoveď na ). 

Pokud jste již dítě porodila a chcete se zapojit do snah o změnu v českém porodnictví, můžete nám pomoct jako dobrovolnice či finančně podpořit fond na právní a soudní výlohy, které bohužel v současné době potřebujeme proto, aby se situace v českém porodnictví začala hýbat.

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu

Jednorázově


Děkujeme za podporu

Podporují nás

  • odentDr. Michel Odentsvětoznámý porodník podporující normální porod
  • Eva LabusovaPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci