Co dělat jako porodní asistentka

Jste porodní asistentka, či studentka porodní asistence, není vám situace v českém porodnictví lhostejná? Chtěli byste i v České republice pracovat podle mezinárodních standardů pro porodní asistentky? Chtěli byste pracovat v porodnici, porodním domě i v domácím prostředí, tak jak je to bežné na jih, západ i sever naší republiky? Co proto můžete udělat?

  • Stát se součástí jedné ze dvou profesních organizací porodních asistentek, tedy Unie porodních asistentek nebo České konfederace porodních asistentek, jejíž poslání je profesně zaštitovat a podporovat porodní asistentky, hájit jejich práva a dělat osvětu o své činnosti mezi veřejností. Obě profesní organizace jsou taktéž přizvané do pracovní skupiny Porodnictví, která vznikla v letošním roce na Ministerstvu zdravotnictví a která má za cíl zlepšit sočasnou situaci v českém porodnictví.
  • Aktivně se zapojit do realizace Světového týdne respektu k porodu, který se koná po celé České republice, více na www.respektkporodu.cz.
  • Prostudovat si celou zdejší sekci O porodu, kde naleznete nespočetně rad porodních asistentek z Anglie, které jsou dostupné z původní anglické webové stránky Kampaň za normální porod, kterou spravuje Britská královská společnost porodních asistentek (The Royal College of Midwives).
Jste soukromá porodní asistentka a ráda byste poskytovala své služby v porodním domě, nebo v domácím prostředí? Co dělat aby vám krajský úřad, nebo pražský magistrát vydal platnou registraci? Právní návod, jak v takové situaci postupovat vypracovala Liga lidských práv a je následující:

Nutnost mít oprávnění k samostatnému poskytování péče

Porodní asistentka, která chce poskytovat zdravotní péči samostatně neboli soukromě, tedy nikoliv jako zaměstnankyně porodnice, k tomu musí mít platné oprávnění od krajského úřadu (v Praze magistrátu), v jehož obvodu bude mít pracoviště. Dříve se tomuto oprávnění říkalo registrace.

Před tím, než si jako porodní asistentka požádáte o toto oprávnění, se musíte rozhodnout, jaký rozsah zdravotní péče a jakou formu chcete poskytovat a z toho pak pro vás vyplynou technické, věcné (a personální) požadavky, které je potřeba splnit:

Rozsah péče Místo poskytování péče (forma péče) Požadavky na technické a věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče* Požadavky na personální zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb*
Bez vedení porodů(předporodní a poporodní péče) Ve vlastním sociálním prostředí klientek (domácí péče) Příloha 9 k vyhlášce, bod 1.1. Kontaktní pracoviště ošetřovatelské péče v gynekologii a porodní asistenci Příloha 8 k vyhlášce, bod 1.1. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodní asistenci
Péče na pracovišti porodní asistentky (ambulantní péče) Příloha 2 k vyhlášce, bod 2.11.1. Pracoviště porodní asistentky, kde nejsou vedeny porody Příloha 1 k vyhlášce, bod 2.11.1. Zdravotní péče bez vedení porodů
Včetně vedení porodů Ve vlastním sociálním prostředí klientek (domácí péče) Příloha 9 k vyhlášce, bod 1.1. Kontaktní pracoviště ošetřovatelské péče v gynekologii a porodní asistenci Příloha 8 k vyhlášce, bod 1.1. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodní asistenci
Péče na pracovišti porodní asistentky – „porodní centrum/dům“ (ambulantní péče) Příloha 2 k vyhlášce, bod 2.11.2. Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody Příloha 1 k vyhlášce, bod 2.11.2. Zdravotní péče, včetně vedení fyziologických porodů
Ve zdravotnickém zařízení jako doprovod klientky Není jednoznačně řešeno, ale logicky je potřeba minimálně splnit požadavky pro kontaktní pracoviště
Kombinace uvedených možností Je potřeba splnit požadavky pro každou formu péče zvlášť, ale pokud jsou požadavky společné, pak logicky stačí je splnit jen jednou (např. přístroj pro detekci ozev plodu jak u kontaktního pracoviště, tak i u pracoviště, kde nejsou vedeny porody)

 

Druhy pracovišť porodní asistentky

Podle vyhlášky o věcném a technickém vybavení existují tři druhy pracovišť porodní asistentky:

-       kontaktní pracoviště domácí péče – nejedná se o zdravotnické zařízení, ve kterém se poskytuje péče, ale o sídlo porodní asistentky, kde má umístěnu např. kartotéku a kde ji mohou klientky kontaktovat (včetně telefonického kontaktu) a domluvit se na poskytnutí domácí péče, na rozdíl od dalších pracovišť porodní asistentky se nemusí jednat o nebytový prostor a není třeba mít provozní řád (viz  právní názor Ministerstva zdravotnictví)

-       pracoviště, kde nejsou vedeny porody – zdravotnické zařízení ve formě ambulance neboli „ordinace“ porodní asistentky nebo prostor pro cvičení těhotných žen, kde může porodní asistentka přímo poskytovat své služby a vykonávat veškeré své odborné kompetence kromě vedení porodů,

-       pracoviště, kde jsou vedeny porody – zdravotnické zařízení ve formě porodního centra/domu – požadavky jsou ovšem obtížně splnitelné s ohledem na nutnost zajistit císařský řez do 15 minut od zjištění komplikace v nemocnici a též na nutnost smluvně zajistit přítomnost gynekologa-porodníka do 5 minut na pracovišti.

Nejjednodušší je pochopitelně získat oprávnění ke kontaktnímu pracovišti domácí péče, náročnější požadavky jsou u pracoviště, kde nejsou vedeny porody, a nejnáročnější (pokud ne zcela nemožné) je získat oprávnění k pracovišti, kde jsou vedeny porody. V podstatě se dá říci, že každý druh pracoviště je jiná úroveň a vyšší úroveň už snadno může zahrnovat i nižší úroveň, pokud si porodní asistentka zažádá též o nižší úroveň pracoviště.

Stát musí udělovat oprávnění i k vedení porodů doma

Porodní asistentky nemají většinou problém získat oprávnění k poskytování předporodní a poporodní péče, ať už v rámci domácí péče nebo v rámci pracoviště, kde nejsou vedeny porody. Úřady se ovšem brání vydávání oprávnění k poskytování péče během porodu mimo porodnici – buď do rozhodnutí výslovně uvádějí, že se oprávnění nevztahuje na vedení porodů, anebo vydávají oprávnění, které porody doma sice výslovně nezakazuje, ale při podání dotazu úředníci odmítají, že by se vztahovalo i na vedení porodů. U pokusů zaregistrovat porodní dům úředníci dělají takové obstrukce, že se získání takové registrace zatím žádné porodní asistentce nepodařilo.

Je třeba si uvědomit, že současné právní předpisy je nutné vykládat v tom smyslu, aby bylo umožněno rodičkám zvolit si svobodně místo porodu (především porod doma) s porodní asistentkou tak, jak požaduje Evropský soud pro lidská práva ve věci Ternovszky proti Maďarsku. Nový zákon o zdravotních službách tento výklad a možnost poskytovat porodní péči v rámci domácí péče plně podporuje, neboť v § 10 uvádí, že v rámci domácí péče lze poskytovat ošetřovatelskou péči, a v § 5 odst. 2 písm. g) uvádí, že mezi ošetřovatelskou péči se též řadí péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Podle zákona tedy lze péči v souvislosti s porodem poskytovat formou domácí péče (za splnění vybavení pro pracoviště domácí péče).

Co dělat, pokud chcete legálně vést porody doma?

Co byste tedy měla udělat jako porodní asistentka, která chce poskytovat i péči během porodu mimo zdravotnické zařízení? To záleží na tom, zda v současnosti máte platnou registraci, zda tato registrace umožňuje domácí péči bez omezení, nebo zda zatím žádnou registraci nemáte:

 

Jakou registraci máte? Co je třeba udělat pro legální vedení porodů mimo zdravotnické zařízení?
Registraci s výslovně uvedenou formulací „kromě vedení porodů“ Je nutné si požádat o registraci na pracoviště domácí péče bez omezení.
Registraci zdravotnického zařízení bez domácí péče Je nutné si požádat o registraci na pracoviště domácí péče bez omezení.
Registraci kontaktního pracoviště pro domácí péči bez výslovného omezení Vaše současná registrace umožňuje/nezakazuje vedení porodů v rámci domácí péče.
Registraci „porodní asistentka“ bez výslovného omezení Vaše současná registrace umožňuje/nezakazuje vedení porodů v rámci domácí péče.
Zatím žádnou Musíte si požádat o nové „oprávnění k poskytování zdravotních služeb“, a to na pracoviště domácí péče bez omezení.

 

Žádost o registraci či rozšíření registrace

Nový zákon o zdravotních službách (účinný od 1. 4. 2012) původně stanovil povinnost přeregistrace pro poskytovatele, kteří měli oprávnění vydané na základě starší právní úpravy. Tuto povinnost přeregistrace ale zrušil Ústavní soud (nálezem sp. zn. Pl. ÚS 1/12).

Můžete tedy nadále vykonávat svoje povolání na základě staré registrace, pokud je Vás výhodná a umožňuje Vám poskytovat péči v požadovaném rozsahu (viz tabulka výše).

V případě, že již registraci máte, ale takovou, která neumožňuje vedení porodů mimo zdravotnické zařízení, a chcete též vést porody mimo zdravotnické zařízení, pak si požádejte o rozšíření registrace na pracoviště domácí péče bez omezení. Do žádosti není třeba výslovně uvádět, že chcete poskytovat domácí péči s omezením nebo bez omezení, neboť žádné omezení není úřad ze zákona oprávněn provádět. Z § 19 zákona o zdravotních službách přesně vyplývá, co má obsahovat rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a v něm se neuvádí, že by úřad mohl nad rámec formy péče (ambulantní, v domácím prostředí) a druhu péče (ošetřovatelská péče) cokoliv dalšího vymezovat (např. „kromě vedení porodů“ apod.). Pokud by tak úřad přesto učinil, je třeba se bránit odvoláním a případně pak i správní žalobou k soudu.

 

Budete-li jako fyzická osoba žádat o zcela nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musíte do žádosti uvést tyto náležitosti (§18 odst. 1 zákona o zdravotních službách):

-       jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, datum a místo narození,

-       IČO, pokud bylo přiděleno,

-       forma zdravotní péče (což je péče ambulantní, jednodenní, lůžková a zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – v případě samostatných porodních asistentek přichází v úvahu ambulantní péče a péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta)

-       obory zdravotní péče (obor porodní asistentka),

-       adresa místa poskytování zdravotních služeb nebo místa kontaktního pracoviště,

-       datum, k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb (uvést datum podání žádosti) a v případě, že žádáte o oprávnění na dobu určitou, pak též i dobu, po kterou chcete zdravotní služby poskytovat,

Zároveň musíte splnit tyto podmínky a doložit tyto náležitosti (§ 16 a § 18 odst. 2 zákona o zdravotních službách):

-       dosažení věku 18 let a plná způsobilost k právním úkonům,

-       bezúhonnost (doklad o bezúhonnosti),

-       u některých cizinek povolení k pobytu na území České republiky,

-       způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou bude poskytovat jako zdravotní službu (doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání)

-       doklad o oprávnění užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení (to neplatí u kontaktního pracoviště domácí péče),

-       prohlášení, že zdravotnické zařízení nebo kontaktní pracoviště je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno

-       seznam zdravotnických pracovníků, který splňuje požadavky na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb (viz vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb – v případě kontaktního pracoviště a pracoviště, kde nejsou vedeny porody, stačí jedna porodní asistentka),

-       provozní řád a rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví (to neplatí u kontaktního pracoviště domácí péče),

-       prohlášení, že netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 zákona o zdravotních službách (zákaz činnosti soudem, odnětí předchozího oprávnění z důvodu závažného porušení povinností zdravotnického pracovníka za poslední tři roky, insolvence).

Opět platí, jako v případě žádosti o rozšíření registrace, že úřad není oprávněn vám jakkoliv omezovat rozsah poskytované péče ve vaší odbornosti porodní asistentka. Pokud tak učiní, je možné se bránit opravnými prostředky.

Možnost poskytovat péči jako právnická osoba

Porodní asistentky by měly zvážit, zda místo poskytování péče jako fyzické osoby raději nezvolí formu právnické osoby. Nejčastěji by se mohlo jednat o společnost s ručením omezeným. Tento krok má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je omezená odpovědnost za případné správní delikty, které mohou být v řadě případů ze strany úřadů vykonstruované (hrozba pokuty do výše 1.000.000 Kč za neoprávněné poskytování zdravotní péče ve formě porodu v domácnosti rodičky).

Možnost vést porody v nemocnici jako soukromá porodní asistentka

V současné době je aktuální otázkou, zda může samostatná porodní asistentka poskytovat své klientce péči u porodu v nemocnici, a jak to prakticky a systémově vyřešit. Je několik způsobů, jak na to jít:

-       Porodní asistentka uzavře „menší“ pracovní smlouvu s nemocnicí (např. dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti) a stane se tak zaměstnankyní nemocnice – nepotřebuje tak ani oprávnění k podnikatelské činnosti od krajského úřadu, neboť to je nahrazeno pracovní smlouvou.

-       Porodní asistentka, která má oprávnění k samostatnému výkonu práce, uzavře jinou než pracovní smlouvu s nemocnicí. Může se jednat o „smlouvu s poskytovatelem, který provozuje zdravotnické zařízení, v němž bude porodní asistentka zdravotní služby poskytovat, opravňující porodní asistentku využívat technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb tohoto poskytovatele k poskytování zdravotních služeb“. Optimální by bylo, kdyby tento způsob poskytování péče měla porodní asistentka uveden přímo ve svém oprávnění k poskytování péče, a to jako poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem (§ 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 písm. b).

-       Výše uvedené smlouvy je pochopitelně možné získat jen na základě spolupráce a zájmu ze strany nemocnice (ten je možné předpokládat především u malých nemocnic, které bojují za svou existenci a chtějí tak přilákat rodičky). V případě, že určitá nemocnice nechce s porodní asistentkou na základě smlouvy spolupracovat, i tak je možné klientku k porodu doprovázet jako její zvolený doprovod (§ 28 odst. 3 písm. e, bod 3) – v tomto případě ovšem není možné využívat technické vybavení nemocnice.

Jednání s úřady

Bohužel při kontaktu porodních asistentek s úřadem, který vydává oprávnění, se v minulosti mnohokrát ukázalo, že úředníci jednají nevhodně a nepřátelsky, uvádí nepravdivé informace a dokonce se někdy i snaží porodní asistentky zastrašovat. Z tohoto důvodu doporučujeme mít záznamy jakéhokoliv kontaktu s úředníky. V případě písemné a e-mailové komunikace je to snadné.

Doporučujeme si případné ústní jednání na úřadě nebo telefonáty nahrávat pomocí nahrávacího zařízení bez vědomí úředníků (na což máte právo, neboť se nejedná o oblast soukromého života úředníka, ale oblast výkonu jeho pracovní funkce ve veřejné správě). Jedině tak budete moci následně u soudu nebo při podání stížnosti na úředníka prokázat jeho skutečné jednání, které by jinak bylo posouzeno jen jako tvrzení proti tvrzení.

Právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), znění účinné od 1. 7. 2012

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, znění účinné od 1. 4. 2012

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, znění účinné od 1. 4. 2012

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), znění účinné od 1. 4. 2012

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, znění účinné od 14. 3. 2011

 

 

Chcete nás podpořit?

Na co budou použity Vaše peníze?

Pravidelně


Děkujeme za podporu.

Jednorázově


Děkujeme za podporu.

Podporují nás

  • maslovaMUDr. Helena MáslováCentrum psychosomatické péče
  • Eva LabusováPhDr. Eva Labusovápublicistika, vzdělávání a poradenství v oblasti rodičovství, výchovy a mezilidských vztahů
Chci získavat info e-mailem

Kdo vám poradí

Férová nemocnice Liga lidských práv
UNIPA Unie porodních asistentek
Poradna Aperio Aperio o.s.
Poradna HAM Hnutí za aktivní mateřství
Poradna CENAP Centrum naděje a pomoci